lang

Raport o oddziaływaniu na środowisko

Raport o oddziaływaniu na środowisko to załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji, który opisuje szczegółowo planowane przedsięwzięcie oraz jego oddziaływanie na środowisko.

 

 

Obowiązek wykonania dokumentu dotyczy:

 • przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie uprzednio złożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia,
 •  inwestycji, dla których nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

Dokument ten powinien zawierać następujące informacje:  

 • opis planowanego przedsięwzięcia (charakterystykę przedsięwzięcia, warunki użytkowania  w fazie budowy i eksploatacji oraz rodzaj i ilość zanieczyszczeń),
 • opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego   oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko,
 •  opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych ,
 • opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia,
 • opis analizowanych wariantów , w tym:
 • wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,
 •  wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem jego wyboru,
 •  określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko, w tym również przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko,
 • opis uzasadnienia proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko ( np. rośliny, zwierzęta, powierzchnię ziemi, zabytki i krajobraz kulturowy),
 • opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko,
 • opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko,
 • wskazanie czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 – Prawo ochrony środowiska,
 • przedstawienie zagadnień w formie graficznej i kartograficznej
 •   analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem,
 •  przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji,
 •  wskazanie trudności wynikających z niedostatku techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano opracowując raport,
 •  streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu raportu,
 •  źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu,
 •    inwestycji dla których nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na podstawie uprzednio złożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia,
 •   przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

 

 

Dane kontaktowe:

Augustowo 6 k/Bydgoszczy
86-022 Dobrcz, POLSKA
Czytaj więcej
icon_rzetelna

 

 

transp