lang

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia to załącznik do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli dane przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 

 

Dokument ten powinien zawierać następujące informacje:

 

  • opis rodzaju, skali i usytuowania planowanego przedsięwzięcia,
  • określenie powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie nieruchomości szatą roślinną,
  • opis rodzaju technologii,
  • opis wariantów planowanego przedsięwzięcia,
  • informacje o przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,
  • informacje o rozwiązaniach chroniących środowisko,
  • charakterystykę rodzajów i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
  • opis możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko,
  • opis obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.  ochronie przyrody  znajdujących się  w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

 

 

 

Dane kontaktowe:

Augustowo 6 k/Bydgoszczy
86-022 Dobrcz, POLSKA
Czytaj więcej
icon_rzetelna

 

 

transp