Działanie 4.3 Kredyt technologiczny

Firma Wesstron rozpoczęła realizację projektu pod tytułem „Wdrożenie nowych technologii  w Wesstron Sp. z o.o.”.

Projekt jest współfinansowany w ramach działania 4.3 Kredyt Technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , 2007-2013.

fundusz europejski Wesstron
dotacje na inwestycje

Postępowanie ofertowe

W związku z realizacją projektu pod tytułem “Wdrożenie nowych technologii w Wesstron Sp. z o.o.” zapraszamy firmy do składania ofert zgodnych ze specyfikacją w załączniku.

Prace B+R w zakresie precyzyjnego systemu hodowli

Postępowanie ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 5/06 z dnia 3.06.2016r.

Przedmiot zamówienia: wykonanie dokumentacji projektowej i produkcyjnej prototypów obudowy urządzeń.

Zapytanie ofertowe nr 4/04 z dnia 1.04.2016r.

Przedmiot zamówienia: stacjonarna i i mobilna stacja robocza CAD.

Zapytanie ofertowe nr 3/02 z dnia 11.02.2016r.

Przedmiot zamówienia: oprogramowanie do parametrycznego projektowania przestrzennego z modułem do zarządzania dokumentacją techniczną.

Zapytanie ofertowe nr 2/11 z dnia 12.11.2015r.

Przedmiot zamówienia: projekt urządzeń elektronicznych, służących do sterowania urządzeniami sterowniczymi oraz budowa linii demonstracyjnej.

Zapytanie ofertowe nr 1/11 z dnia 12.11.2015r.

Przedmiot zamówienia: opracowanie systemu informatycznego, służącego do zarządzania i monitorowania urządzeń służących do produkcji trzody chlewnej.

Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

POIR.03.04.00-04-0230/20-00

Cele projektu: projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi,  które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty: zapewnienie płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi spowodowanymi epidemią COVID-19, niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie, na jaki udzielona jest dotacja.

Wartość projektu: 79 524,06 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 79 524,06 zł

Na stronę scaled - Projekty unijne
Logotypy Unijne wersja pl 1 scaled - Projekty unijne

Fundusz eksportowy

Udział targach, jako wystawca oraz realizacja misji wyjazdowych”

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020

 

Oś priorytetowa 1:

Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu

Działanie 1.5

Opracowanie i wdrożenie nowych modeli biznesowych dla MŚP

Poddziałanie 1.5.3

Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw

Schemat: Wsparcie MŚP na rynkach międzynarodowych – Projekty grantowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Cel projektu

ZWIĘKSZENIE POZIOMU HANDLU I DYWERSYFIKACJA RYNKU

Planowanym efektem realizacji projektu jest wzrost sprzedaży eksportowej i dywersyfikacja rynków, co będzie oparte o eksport wysokotechnologicznych systemów zarządzania i sterowania fermami trzody dla optymalizacji kosztu hodowli oraz poprawy bioasekuracji. Czynniki te są kluczowe dla opłacalności hodowli i ich kontrola ma ogromne znaczenie dla hodowców. Te czynniki, ich kontrola oraz cena systemów będą podstawą sukcesu eksportowego Wnioskodawcy.

Wartość projektu: 464, 644,61 PLN

Dofinansowanie: 338 122,50 PLN / 74 389,48 EUR